Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS-, CONTRACT- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen gelden volgende voorwaarden:
1. Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij
uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.
2. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan,
behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.
3. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
4. Klachten betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de
goederen.
5. Het protest tegen de factuur dienst schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer
van de factuur te vermelden.
6. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.
7. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gesteld termijn is er vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een
verwijlintrest verschuldigd van 12 % per jaar op het factuurbedrag. Tevens is er als schadebeding en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire
vergoeding verschuldigd van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 70,00 EUR.
8. In geval de bestelling door de koper wordt geannuleerd, is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15 % van de waarde van
de bestelling, met hetzelfde minimum van 70,00 EUR en dit onder uitdrukkelijk voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schade te eisen.
9. Zolang de geleverde goederen niet werden betaald, blijven zij eigendom van Zero-One BVBA.
10. In geval van betwisting van uitsluitend territoriaal bevoegd de rechtbanken of de vrederechter van de plaats waar Zero-One BVBA zijn uitbatingzetel,
hoofdzetel of woonplaats heeft.
11. Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behouden wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van
vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting
van levering of de afhaling, geschiedt op kosten en risico van de koper.
12. Wanneer wij ten gevolge van overmacht, staking, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behouden wij ons het recht voor de
overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.
13. Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in
geval van faillissement of bij om het even welke wijziging van de juridische toestand van de koper.
14. Onze vrijwaringplicht m.b.t. gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers.
15. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere kosten van inning, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en
worden de koper afzonderlijk aangerekend.
16. Indien wij ons verbinden tot het leveren van diensten of prestaties dient één derde betaald te worden bij de ondertekening van de bestelbon, één derde bij
de aanvang van de prestatie of de dienst en één derde bij de oplevering of de voltooiing ervan.
17. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.
18. Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te
beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
19. De goederen worden verzonden op risico van de koper. De vervoerskosten komen, tenzij anders is bepaald, voor rekening van de koper.
20. Garantie:
a. Software: Op software geven de producenten geen garantie, lees de licentievoorwaarden voor meer details. Ook het installeren van software valt steeds
buiten de garantie.
b. Consumables: In principe geen garantie, alhoewel sommige producenten toch beperkte tussenkomst bieden. Vraag meer inlichtingen.
d. Alle andere hardware: De garantie wordt steeds verstrekt door de fabrikant of importeur, die tevens de duur en de juiste procedure bepaalt. Sommige
producten dienen door de klant naar de producent te worden geretourneerd, anderen worden opgehaald of via Zero-One bvba afgehandeld. Meer informatie
vindt u terug in de handleiding bij de producten of op de website van de producent of invoerder. De garantievoorwaarden van de fabrikant of importeur
primeren steeds op deze hier vermeld.
e. Wanneer de garantie door Zero-One dient afgehandeld te worden, gebeurd dit gratis voor een bepaalde termijn, afhankelijk van de aankoopwaarde van
het product.
f. Eventuele vervoerskosten tussen de klant en Zero-One bvba, uitvoeren van herstellingen ter plaatse bij de klant, vervangtoestellen voor de duur van de
herstelling zijn niet inbegrepen in de garantie. Het herstellen of vervangen van één of meerdere onderdelen is geenszins een reden tot verlenging van de
garantieperiode.
g. Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de goederen steeds aangeboden worden in de originele verpakking en voorzien van alle toebehoren
(handleidingen, CD’s, kabels). Eveneens dient een aankoopbewijs voorgelegd te worden.
h. De garantie dekt alleen defecten die kunnen optreden bij "normaal" gebruik. Defecten die voortkomen uit verkeerd gebruik, of onoordeelkundige
technische ingrepen (vb. low-level formatteren van de harddisk, ondeskundig gemonteerde uitbreidingen, door statische elektriciteit vernielde
componenten, verkeerde montage, enz...) vallen steeds buiten garantie. Ook gebruik in extreme omstandigheden (zeer hoge of zeer lage temperaturen,
zeer stoffige of vochtige omgeving) vallen buiten garantie.
i. Nieuwe onderdelen die mogelijk defect zijn geraakt bij montage door de klant worden nooit direct omgeruild, maar maken steeds het voorwerp uit van
een nader onderzoek omtrent de oorzaak van het eventueel defect.
Uitgesloten van iedere aanspraak op garantie zijn:
• Defecten die door beschadiging, foutieve aansluiting of verkeerde bediening zijn ontstaan.
• Slecht of niet functioneren van een toestel door wijzigingen aangebracht in geïnstalleerde software of CMOS-setup.
• Ingrepen uitgevoerd aan het apparaat door de klant of een onbevoegde derde.
• Schade veroorzaakt door overmacht. (Blikseminslag, water- en brandschade)
• Schade ontstaan door transport bij gebrek aan de originele verpakking.
• Schade veroorzaakt door virusinfectie.
• Apparatuur waarvan het zegel werd verbroken of het serienummer onherkenbaar werd gemaakt of verwijderd.
Indien de koper een consument is, geldt de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van
consumptiegoederen.
21. Technische dienst:
De klant kan steeds een beroep doen op onze technische dienst. Hierbij geldt:
a. Wij verrichten herstellingen of uitbreidingen aan PC's en toebehoren die alleen op bij ons aangekocht werden.
b. Alle werkzaamheden gebeuren tegen uurtarief, tenzij er een onderhoudscontract is.
c. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de toestand van de goederen bij ontvangstnamen.
d. In geen geval kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van gegevens, de klant wordt verondersteld back-ups van de software genomen
te hebben alvorens een toestel ter herstelling of uitbreiding aan te bieden.
e. Een eventueel vermelde streefdatum voor afwerking is slechts indicatief en geenszins bindend voor Zero-One bvba. Niet te voorziene oorzaken kunnen
immers steeds voor vertraging zorgen.
f. Om wettelijke redenen kunnen wij software enkel installeren indien er een originele licentie is.
g. Wanneer de klant een herstelling niet laat uitvoeren wegens te hoge kosten, worden er bestekkosten aangerekend.
h. Nieuwe onderdelen die de klant zelf monteert, maar die niet correct zouden werken kunnen door onze technische dienst steeds nagezien worden. Blijken
ze niet defect, dan dienen montage- of bestekkosten betaald te worden. Anders gelden de garantievoorwaarden.
Zero-One bvba ontkent iedere verantwoordelijkheid voor schade geleden door de klant tengevolge van een defect of slecht functionerend apparaat (al dan
niet in garantie) hieronder vallen gegevensverlies, inkomstenderving, schade geleden door het niet-beschikbaar zijn van de apparatuur, brandschade e.d.
22. GPS Track en Trace:
De minimum Track & Trace contractduur - abonnementsduur is 12 maanden, het contract of abonnement is opzegbaar 3 maanden voor het contract eindigt of de volgende facturatie periode.
a. De communicatie kosten is voor 2 MB data verbruik per maand, bijkomende data verbruik zal afzonderlijk aangerekend worden per minimum 1MB
b. Zero-One kan niet verantwoordelijk gesteld worden indien het GPRS-data netwerk van provider BASE niet functioneert of tijdelijk onbereikbaar is.
c. Zero-One kan niet verantwoordelijk zijn indien de webapplicatie “Track and Trace” tijdelijk niet bereikbaar is als gevolg van server fouten of netwerk en
internet problemen
23. PRIVACY: Wij leveren enkel diensten voor het opvolgen "GPS TRACK & TRACE" van bedrijfsvoertuigen en bedrijfsmachines, dus niet voor het opvolgen van
personen of privévoertuigen. Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden indien de koper van een van onze GPS Modules of de gebruikers van
onze webapplicatie (http:track.zero-one.be) deze gebruikt voor het opvolgen van personen privévoertuigen of enige andere activiteit die niet conform de
Belgische wetgeving is!
24. Hosting: wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden bij het tijdelijk uitvallen van de technische infrastructuur die door onze hosting leverancier aan
ons wordt aangeboden ( pannes, stroomuitval, natuurrampen, enz)Opzeg HOSTING: deze is opzegbaar 3 maanden voor het contract eindigt.
a. Bij het niet betalen van de hostingfacturen hebben wij het recht om onze diensten op te zeggen en de website van de klant offline te plaatsen.

Zero-One BV – Hoefijzerlaan 35 – 8420 De Haan – Ond. Nr: BE0887.261.770

Klanten Login

Login om een Service Ticket in te geven

Contacteer Ons
Please enter your name!
Geef uw mail op!
Gelieve bericht op te geven!